Podporila som uznesenie, pretože správa kriticky posudzuje pokrok dosiahnutý za posledné dva roky a predkladá konkrétne odporúčania týkajúce sa ďalšieho zlepšovania v oblasti uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente. Oceňujem, že Európska únia uznáva rodovú rovnosť ako základné právo, spoločnú hodnotu EÚ a nevyhnutnú podmienku na dosiahnutie cieľov Únie v oblasti rastu, zamestnanosti a sociálnej súdržnosti, no koncepcia uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti ešte stále nie je veľmi známa, a mnohí tvorcovia politík ju stále podceňujú. Mrzí ma, že zastúpenie žien na kľúčových rozhodovacích pozíciách v Parlamente na politickej a administratívnej úrovni je naďalej nízke a Parlament by mal zabezpečiť rovnomerné rozloženie rozhodovacích pozícií medzi oboma pohlaviami. Napriek tomu, že väčšina parlamentných výborov už prijala akčné plány pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti pri svojej práci a mnohé z nich ich už aj predložili Sieti pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti, tieto plány sú rôznorodé a ich vykonávanie považujem za nedostatočné. Aj keď cesta smerom k dosiahnutiu rodovej rovnosti je dlhá, verím, že práca EP na uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti bude naďalej pokračovať, až kým nebudú odstránené všetky zostávajúce prekážky a kým rodové hľadisko nebude začlenené v rámci všetkých administratívnych úrovní a úrovní tvorby politík v Parlamente.

Viac TU