Aj keď vzdelávanie považujem za základné ľudské právo a je nevyhnutné na dosiahnutie všetkých cieľov trvalo udržateľného rozvoja, znepokojujú ma niektoré štatistické údaje, ktoré hovoria o poklese rozvojovej pomoci v oblasti vzdelávania. Len pre ilustráciu uvádzam, že keď v roku 2009 predstavovala pomoc na podporu vzdelávania 8,3 % celkovej rozvojovej pomoci, tento podiel klesol v roku 2015 na 6,2 % a v prípade Únie a jej členských štátov sa tento podiel za rovnaké obdobie znížil z 11 % na 7,6 %. Pomoc na podporu základného vzdelania v Únii a v jej členských štátoch sa od roku 2009 do roku 2015 znížila o 33,9 %, čo je viac ako v prípade pomoci na podporu vzdelávania vo všeobecnosti (15,2 %). Celosvetovo v roku 2015 nechodilo na základnú alebo strednú školu 264 miliónov školopovinných detí a mladých ľudí. Aj keď úsilie vynakladané pre túto oblasť sa od roku 2016 zlepšilo, stále ho považujem za nepostačujúce na dobehnutie zameškaného. Očakávam preto, že v rámci rozvojovej pomoci budeme intenzívnejšie pokračovať práve v oblasti vzdelávania. Mala by sa stať pre nás všetkých prioritou, lebo je dôležitá na dosahovanie väčšiny cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Viac TU