Pekinská akčná platforma hovorí o potrebe analyzovať rôzne politiky a programy z rodového hľadiska, a to vrátane politík a programov súvisiacich so zdaňovaním, a v prípade potreby ich prispôsobiť tak, aby podporovali spravodlivejšie rozdelenie produktívnych aktív, bohatstva, príležitostí, príjmov a služieb. Aj keď pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Strategický záväzok pre rodovú rovnosť (2016 – 2019) určuje kľúčové oblasti rodovej rovnosti vrátane daňových politík, vplyv daní na rozdiely medzi ženami a mužmi v oblasti bohatstva právnických osôb, osobného majetku a majetku je ešte stále nedostatočne rozvinutá. Znepokojuje ma, že väčšina členských štátov zrušila daňové predpisy, ktoré robili explicitný rozdiel medzi mužmi a ženami, implicitné daňové rozdiely však v celej Európskej únii stále prevládajú. Podporila som uznesenie, lebo som presvedčená, že je potrebné zabezpečiť, aby údaje o rodovej rovnosti a daňových politikách v EÚ boli rozčlenené podľa rodu. V opačnom prípade, neexistencia rodového hľadiska v rámci daňových politík EÚ a členských štátov bude aj naďalej posilňovať súčasné rodové rozdiely a vytvárať demotivačné faktory pre ženy, pokiaľ ide o ich vstup na trh práce a zotrvanie na ňom.

Viac TU