Cieľom odolnej energetickej únie postavenej na ambicióznej politike v oblasti zmeny klímy je poskytnúť spotrebiteľom v Únii, domácnostiam i podnikom bezpečnú, udržateľnú, konkurencieschopnú a cenovo dostupnú energiu, ku ktorej budú mať prístup všetci občania, a ktorá bude vytvárať nové pracovné miesta. Podporila som uznesenie, pretože otázka riadenia energetickej únie je dôležitým aspektom vytvorenia samotnej energetickej únie, a zároveň je nevyhnutná na dosiahnutie cieľov politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030. Za správu som hlasovala aj preto, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o riadení energetickej únie umožní významné zníženie administratívnej zložitosti pre členské štáty a príslušné zainteresované strany, Komisiu a ostatné inštitúcie Únie. Tým by sa mal zabezpečiť súlad a primeranosť politík a opatrení na úrovni Únie, makroregionálnej a regionálnej úrovni, úrovni členských štátov a miestnej úrovni s ohľadom na transformáciu energetického systému smerom k udržateľnému a nízko uhlíkovému hospodárstvu. Očakávam, že členské štáty a Komisia zabezpečia úzku spoluprácu vo všetkých záležitostiach, ktoré sa týkajú realizácie energetickej únie a vykonávania tohto nariadenia.

Viac TU