Podporila som návrh legislatívneho uznesenia, pretože prepracované znenie smernice prichádza s ambicióznymi návrhmi, ktoré majú podnietiť lepšie využívanie energie z obnoviteľných zdrojov. Za dôležité považujem, že väčšie využívanie energie z obnoviteľných zdrojov spolu s úsporami energie a vyššou energetickou efektívnosťou predstavuje podstatnú súčasť balíka opatrení potrebných na zníženie emisií skleníkových plynov a na dodržiavanie záväzkov Únie z Parížskej dohody o zmene klímy a potrebu dosiahnuť na národnej úrovni najneskôr do roku 2050 nulové emisie. Mrzí ma, že náhle zmeny v politikách na podporu energie z obnoviteľných zdrojov vyvolali neistotu medzi investormi a viaceré krajiny prijali retroaktívne opatrenia, čo viedlo k strate dôvery a neistote v odvetví energie z obnoviteľných zdrojov a k nedostatočnému prístupu k financovaniu pre nové zariadenia, čo ohrozilo dosahovanie cieľov určených na rok 2020 a oslabilo vyspelý domáci priemysel v mnohých regiónoch. Verím, že aj vďaka tejto smernici prijmeme ambicióznejšie ciele v oblastí energie z obnoviteľných zdrojov a zastavíme ďalšie spochybňovanie a dôveryhodnosť splniť záväzok Európy v boji proti zmene klímy.

Viac TU