Smernicou 2004/37/ES ochraňujeme pracovníkov pred zdravotnými a bezpečnostnými rizikami v dôsledku expozície účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci a na jej základe sa stanovujú minimálne požiadavky vrátane záväzných technických smerných hodnôt expozície pri práci, ktoré sa nesmú prekročiť. Znepokojuje ma, že rakovina je v Európskej únii najčastejšou príčinou úmrtí súvisiacich s výkonom povolania, kde sú pracovníci vystavený účinkom karcinogénov alebo mutagénov. Podľa číselných údajov Európskej komisie v EÚ zomiera každú hodinu na rakovinové ochorenie súvisiace so zamestnaním sedem až dvanásť ľudí. Keďže ciele tejto smernice, ktorými je zlepšenie životných a pracovných podmienok pracovníkov a ochrana ich zdravia pred špecifickými rizikami vyplývajúcimi z expozície účinkom karcinogénov a mutagénov, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale lepšie ich môžeme dosiahnuť na úrovni Únie, podporila som aktuálne legislatívne uznesenie. Verím, že zmenou smernice znížime mieru expozície chemickým karcinogénom alebo mutagénom na pracoviskách, a tým prispejeme k spravodlivejším podmienkam pre hospodárske subjekty.

Viac TU