Práva osôb patriacich k menšinám považujem za neoddeliteľnú súčasť ľudských práv, ktoré sú univerzálne, nedeliteľné a nezávislé. Približne 8 % občanov Európskej únie (EÚ) patrí k národnostnej menšine a približne 10 % hovorí regionálnym alebo menšinovým jazykom. Znepokojuje ma preto, že v rámci EÚ sa objavuje pretrvávajúce obťažovanie, diskriminácia a násilie obmedzujúce možnosti ľudí plne si uplatňovať svoje základné práva a slobody, čím sa oslabuje ich účasť na dianí v spoločnosti. Keďže EÚ stále nemá dostatok účinných nástrojov na monitorovanie a presadzovanie dodržiavania práv menšín, podporila som uznesenie, lebo prichádza s konkrétnymi návrhmi a opatreniami na ochranu práv menšín. Za správu som hlasovala aj preto, že menšiny v celej EÚ neustále čelia inštitucionalizovanej diskriminácii a znevažujúcim stereotypom, a dokonca aj ich nadobudnuté práva sú často obmedzované alebo uplatňované selektívne. Keďže rešpektovanie práv osôb patriacich k menšinám je základom hodnôt vyplývajúcich zo zmlúv Únie, očakávam, že Komisia a členské štáty príjmu také mechanizmy, ktoré v súlade so zásadami subsidiarity, nevyhnutnosti a proporcionality budú umožňovať dôkladné rešpektovanie práv menšín.

Viac TU