Podporila som uznesenie, pretože predložený európsky kódex elektronickej komunikácie prináša nové iniciatívy zamerané na uspokojenie rastúcich potrieb v oblasti pripojenia v Európe a na podporu investícií do vysokokapacitných sietí. Tým sa zachováva cieľ regulačného rámca, aby na trhoch lepšie fungovala hospodárska súťaž, znížili sa ceny a zvýšila sa kvalita služieb pre spotrebiteľov a podniky. Som rada, že v rámci kódexu sa predkladá aj revízia predpisov na ochranu spotrebiteľa pre jednotlivé sektory vrátane tiesňovej komunikácie a režimu univerzálnych služieb. S ohľadom na najnovší technologický vývoj očakávam, že v záujme všetkých spotrebiteľov, poskytovatelia elektronických komunikačných sietí, alebo verejne dostupných elektronických komunikačných služieb zabezpečia bezpečnosť ich sietí a služieb. Vďaka sieťam s veľmi vysokou kapacitou bude EÚ vybavená na to, aby sa stala lídrom v oblasti dátového hospodárstva, čo je kľúčovou konkurenčnou výhodou tohto storočia. Verím, že aj touto smernicou vytvoríme právny rámec, ktorý zabezpečí slobodu voľného poskytovania elektronických komunikačných sietí a služieb a spotrebitelia budú profitovať z obdobne vysokej úrovne ochrany elektronických komunikačných služieb v celej Európe.

Viac TU