Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) bola zriadená s cieľom prispievať k plánovaniu a vytváraniu lepších životných a pracovných podmienok prostredníctvom opatrení určených na rozvíjanie a šírenie vedomostí, ktoré môžu podporiť tento vývoj. Od svojho založenia v roku 1975 nadácia Eurofound zohráva významnú úlohu pri podpore zlepšovania životných a pracovných podmienok v celej Európskej únii. Keďže pod vplyvom spoločenského vývoja dochádza k zásadným zmenám na trhoch práce, som presvedčená, že s ohľadom na pracovné a životné podmienky je potrebné revidovať zakladajúce nariadenie nadácie Eurofound z roku 1975. Podporila som uznesenie, lebo si myslím, že revíziou sa zosúladia určité ustanovenia zakladajúceho nariadenia nadácie Eurofound so spoločným prístupom k decentralizovaným agentúram. Od návrhu očakávam, že ciele a úlohy sa prispôsobia tak, aby lepšie zohľadňovali tento vývoj a súčasný príspevok nadácie Eurofound k rozvoju sociálnych politík a politík súvisiacich so zamestnaním, a to zabezpečovaním relevantných a vysokokvalitných výstupov výskumu v oblasti zamestnanosti, pracovnoprávnych vzťahov a pracovných a životných podmienok.

Viac TU