Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) bola zriadená nariadením Rady (ES) č. 2062/94 s cieľom prispieť k zlepšeniu pracovného prostredia, pokiaľ ide o ochranu bezpečnosti a zdravia pracovníkov prostredníctvom opatrení určených na zvyšovanie úrovne poznatkov a šírenie poznatkov, ako aj politických návrhov založených na výskume, ktoré môžu pomôcť pri tomto zlepšovaní. Som rada, že agentúra EU-OSHA od svojho založenia v roku 1994 zohráva vďaka svojim odborným znalostiam významnú úlohu pri podpore zlepšovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v celej Európskej únii. Za pozitívne považujem aj to, že agentúra spolupracuje bok po boku s vládami, organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov, s orgánmi a sieťami EÚ a so súkromnými podnikmi. Veľmi pozorne sledujem, že v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a v pracovnom prostredí sme v poslednom období zaznamenali technologický rozvoj, najmä v digitálnej oblasti, ktorý pre nás prináša nové výzvy z hľadiska presadzovania prísnejších noriem BOZP. Podporila som uznesenie, lebo som presvedčená, že navrhované zmeny prispejú k účinnejšej komunikácii a transparentnosti medzi jednotlivými úrovňami rozhodovania, najmä vo výkonnej a riadiacej rade a medzi zainteresovanými stranami.

Viac TU