Znižovanie spotreby a odstránenie plytvania energiou nadobúda pre Európsku úniu čoraz väčší význam. Som toho názoru, že tento návrh smernice je dobrým nástrojom pokroku vo vytváraní energetickej únie, v rámci ktorej by sa energetická efektívnosť mala vnímať ako samostatný zdroj energie. Taktiež si myslím, že pri určovaní nových pravidiel na strane ponuky a v iných oblastiach politiky by sme mali mať na pamäti zásadu prvoradosti energetickej efektívnosti. Za uznesenie som hlasovala aj preto, že zvyšovanie energetickej efektívnosti v celom energetickom reťazci vrátane výroby, prenosu, distribúcie a konečného využitia energie môže pomôcť životnému prostrediu, kvalite ovzdušia a verejnému zdraviu, ako aj zníženiu emisie skleníkových plynov, zvýšeniu energetickej bezpečnosti, zníženiu nákladov na energie pre domácnosti i firmy a zmierneniu energetickej chudoby. Verím, že zvyšovaním energetickej efektívnosti sa dopracujeme k zvýšenej konkurencieschopnosti, zamestnanosti a ekonomickej činnosti v celom hospodárstve, čo by sa v konečnom dôsledku malo odzrkadliť aj na zvýšenej kvalite života občanov.

Viac TU